• DOLAR
  $4.081,0100
 • EURO
  $1,0979
 • ALTIN
  $62.700,0500
 • BIST
  $198,1000
İcra Hukuku

İcra Hukuku

Borcunu ödemekten kaçınan borçludan yapılacak tahsilata ilişkin atılan her adım, icra hukuku kapsamında değerlendirilir. Borçlu ve alacaklı arasındaki anlaşmazlıkların çözümüne yönelik düzenlemelerin yer aldığı hukuk dalı, ilamlı ve ilamsız olarak adlandırılan iki icra takibi yöntemi ile alacaklının mağduriyetinin giderilmesini sağlar. Tahsilatın sağlanması esnasında izlenecek yöntemin hukuki olması önemlidir. İcra şekli ve yöntemlerinin tespiti de hukuk alanında düzenlenerek, borçlu ve alacaklı ilişkileri hukuki zeminde çözüme kavuşturulabilir. Hukuk, sadece mağdur tarafı kollamaz. Borçluların da korunması gerekli temel hakları, icra hukukunca güvence altına alınarak sosyal devlet sorumluluğu yerine getirilmiş olur.

Adana icra avukatı

İcra Hukuku Sadece Para Tahsili ile İlgilenmez!

İcra hukuku hakkında bilinen yanlışların ilki, kapsamında sadece parasal (nakdi) tahsilatlarla ilişkili olduğudur. Borçlu ve alacaklı arasında yapılan ticaretin ödemesi sağlayan para ve diğer kıymetli evraklar yanında; çocuk teslimi, çocukla kişisel iletişimin kurulması ve irtifak hakkı ile ilgili ilamların icrası da hukuk kapsamında değerlendirilir. Alacak kapsamındaki icraya konu kıymetli evraklar ise para, çek, bono, senet, kredi, fatura, ipotek, kredi kartı ve nafaka gibi nakdi ve gayrinakdi değerler ile örneklendirilebilir.

Kanunen Beş Farklı Haciz Yolu Bulunur

Borçlunun kendi rızası ile alacaklısına olan borcunu ödememesi, haciz yolu ile tahsilatın yolunu açar. Haciz kavramı mahkeme yolu ile nakdi ve gayrinakdi değerlerin tahsilatının yapılması anlamına gelir. İcra hukukuna göre haciz için 5 farklı yol bulunur: • Kesin Haciz: Kesinleşen takip ardından satış yetkisi verilir. • Geçici Haciz: Geçici olarak kaldırılan itiraz ardından istenir. • Tamamlama Haczi: İcra müdürünce yanlış değer biçilmesi ardından yapılır. • İhtiyati Haciz: Alacağın güvence altına alınması için yapılır • İlave Haciz: Haczedilmiş malın alacağın tamamını karşılamadığı durumlarda başvurulur.

icra hukuku

İcra ve İflas Kanunu Tüm Usul ve Esasları Belirler

Ülkemizde borçlu ve alacaklı arasındaki anlaşmazlığın çözümü, borçlunun rızası ile borcunu ödememesi halinde devletin rolünü ve gerekli durumlarda kolluk kuvvetlerinden destek alınması gibi tüm detaylar icra ve iflas hukuku esaslarınca belirlenir. İcra Mahkemelerince görülen davalarda rızası ile borcunu ödemeyen borçlu, alacaklı tarafından açılan davayı kaybettiğinde devlet zoru ile karşılaşır. Borçlunun malvarlığının araştırılması, borçlu ile alacaklı arasında anlaşma zemininin sağlanması ile konkordato ve iflas gibi konuları ele alan icra ve iflas kanunu, şu davaları kapsamaktadır: • İflas ve iflas ertelemesi davaları • Tahliye davaları • Borca itiraz ve istihkak davaları • İpoteğin paraya çevrilmesine ilişkin açılan davalar • Alacağın tahsili maçlı icra ve iflas takibi • Kira sözleşmelerine dayalı olarak açılan davalar • Maden haczi davaları • Menfi tespit ve istirdat davaları • Finansal sözleşmelerden doğan alacakların tahsiline yönelik açılacak davalar • Müdahalenin men-i davaları • İhalenin feshi davaları • Cari hesap ve faturaya dayalı alacakların tahsili için açılan davalar

Borçlu ve Alacaklı Arasındaki Denge İcra Hukuku ile Sağlanmıştır

İcra hukuku her ne kadar borcun tahsili için devlet zorunu devreye alsa da alacaklının da haklarını gözetmeyi ihmal etmez. Bu kapsamda borçludan yapılacak tahsilat için başlatılan icralara yönelik sınırlandırmalar getirilmiştir. Sosyal Güvenlik Kanunu 88 ve 93 numaralı maddelerinde belirtildiği şekilde emekli maaşının haczedilememesi, borçlunun da yaşamını devam ettirebilmesi için gerekli haklarının korunduğunu gösteren en güzel örnektir. Borçlunun yaşamını devam ettirebilmesi için gelir ihtiyacı yanında kullanım eşyaları da dikkate alınır. Borçlunun en çok ihtiyaç duyacağı malların haczi gerçekleşmez ve borçlunun da yaşam hakkı devletin güvencesi altına alınır. Haczedilebilecek mallar değerlendirilirken ihtiyaç dışı kavramının ortaya çıkması, borçlunun da icra ve iflas kanunu kapsamında korunduğunu gösterir. Yapılan icralarda borçlunun daha az ihtiyacı olacak malları hedeflenerek hem alacaklı hem de borçlu korunmuş olur.

ihalenin feshi sebepleri dava dilekcesi

İcra Davalarında Avukat Deneyimi Önemlidir

İcra davalarında alacağın ve tahsilatın yapılabilirliğinin ispatı önemlidir. Gerek iddianın ispatı, gerek tahsil yolunun belirlenmesi gibi konularda icra hukuku konusunda deneyimli bir avukat ile tahsilat sürecini hızlandırabilirsiniz. Borçlu tarafından zamanında ödenmeyen alacaklar için yapılacak müdahaleler, sadece kamu otoritesince gerçekleştirilebilmektedir. İyi bir avukat ise borcun tahsili için tüm yasal yollara başvurulması için gerekli donanıma sahiptir. Ayrıca süreci yakından takip ederek davanın sonuçlanma hızına ve borcun tahsil edilme süresine doğrudan etki eder. İcra ve iflas davaları kapsamına giren konularda icra hukuku konusunda deneyimli avukatlık büroları ile çalışarak yasal haklarınızdan yararlanabilir, yaşadığınız mağduriyetin telafisini sağlayabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

BİRDE BUNLARA BAKIN

antalya escort

bodrum escort

ankara escort

1xbet